Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge waarde voor het management van Andreas Klante und Christoph Klante GbR, hierna Klante GbR genoemd. Het gebruik van de internetpagina's van Klante GbR is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die ons bedrijf via onze website aanbiedt, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Als het nodig is om persoonlijke gegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met de landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op Klante GbR. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze privacyverklaring de betrokkenen over hun rechten.

Klante GbR heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens volledig te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen hiaten in de beveiliging ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Klante GbR is gebaseerd op de terminologie die door de Europese richtlijn en verordening wordt gebruikt bij het uitvaardigen van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

 • a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) de betrokken persoon

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) de voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaat.

 • h) Contractverwerkers

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Geadresseerde

De ontvanger is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon al dan niet een derde partij is. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • (j) Derde partij

Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijelijk gegeven en geïnformeerde ondubbelzinnige uiting van de wensen van de betrokkene in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar toestemming voor de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. Naam en adres van de controleur

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

Andreas Klante en Christoh Klante GbR

Remmes weide 10

59955 Winterberg

Duitsland

Telefoon: 02981 3249

E-mail: info@camping-hochsauerland.de

Website: www.camping-hochsauerland.de

3. Cookies

De internetpagina's van Klante GbR maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode voor het cookie. Het bestaat uit een reeks karakters waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Klante GbR de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, wat zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zou zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, aangezien dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Klante GbR verzamelt bij elk bezoek aan de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een aantal algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Klante GbR geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Klante GbR en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en ten behoeve van de eigen activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking kan de overdracht regelen aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bovendien worden door de registratie op de internetsite van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde misdrijven mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene corrigeren of verwijderen, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de internetsite van Klante GbR informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals een directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese wetgever of een andere wetgever daarin heeft voorzien in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

8. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en verordening, van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment en kosteloos informatie over zijn of haar persoonsgegevens en een kopie daarvan te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien heeft de Europese Richtlijn en Verordeninggever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens, of van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de DPA.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van de bij Klante GbR opgeslagen persoonsgegevens wil regelen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Klante GbR zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Klante GbR openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen conform art. 17 lid 1 DS-GVO, zal Klante GbR redelijke maatregelen nemen, ook van technische aard, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens te verwijderen of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te maken, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Klante GbR zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) Recht om de verwerking te beperken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovenstaande voorwaarden is gegeven en een betrokkene de beperking van de bij Klante GbR opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Klante GbR zorgt voor de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensdraagbaarheid

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, hetgeen door de Europese richtlijn en verordening wordt toegestaan. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de DPA het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven aan de andere voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Voor de uitoefening van het recht op gegevensoverdracht kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Klante GbR.

 • g) Recht van beroep

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsautoriteit te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

Klante GbR verwerkt de persoonsgegevens niet in geval van bezwaar, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Klante GbR persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband wordt gebracht met dergelijke direct mail. Indien de betrokkene de verwerking voor direct marketing tegenspreekt met Klante GbR, zal Klante GbR de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die bij Klante GbR wordt uitgevoerd voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot elke werknemer van Klante GbR of elke andere werknemer. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever is toegekend, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem/haar rechtsgevolgen heeft of hem/haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Klante GbR redelijke maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b van de DPA. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

10. Rechtmatige belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

11. Duur van de opslag van de persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract.

12. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

13. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.de/intl/de/policies/ of https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-Masking) te garanderen.

Meer informatie en contacten

Als u nog vragen heeft over het onderwerp "Gegevensbescherming op Camping Hochsauerland", kunt u contact opnemen met (info@camping-hochsauerland.de).